แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Destinations (1)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษได้หลากหลาย

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 tourist information, hotels, formal and informal expressions (Vocabulary)

   2.2 How to get information on holiday destinations? (Goal)

   2.3 yet, already, commands, present perfect. (Grammar)

   2.4 Reading from notes and analysing.

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงจากสื่อพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนขยายวงคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้

   4.2 นักเรียนตีความจากบันทึกย่อได้

   4.3 นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบและวัตถุประสงค์ของภาษาทั้งแบบทางการ(formal) และไม่เป็นทางการ(informal) ได้

   4.4 นักเรียนฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

   4.5 นักเรียนใช้กริยาวิเศษณ์ไม่เจาะจงเวลาแน่นอน (indefinite time) ในการลำดับเหตุการณ์ได้

   4.6 นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบการ yet ใช้และ already ได้

 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – ครูให้นักเรียนทบทวนไวยากรณ์เรื่อง yet, already, commands, present perfect.

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                – ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนใช้เวลา 2-3 นาทีสร้างคำศัพท์เรื่อง Destination ให้ได้มากที่สุด จากนั้นนักเรียนช่วยกันหาใครสามารถสร้างคำศัพท์มากที่สุด

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาคำตอบจากประสบการณ์ของตน จากนั้นนักเรียนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

 

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

 

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                -นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Destination

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Unit 6

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรมหัวข้อ How to get information

   6.5 แผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่น สถานที่ทองเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารเป็นต้น

   6.6 เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ฟังการตอบโต้และแสดงความคิดเห็น คำถามปากเปล่า ตอบได้ถือว่าผ่าน
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Destinations (2)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนนำความรู้มาใช้ได้

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Applying knowledge and skill

   2.2 Yet, already, commands, present perfect (Grammar).

   2.3 Errors as a learning tool, role-play, using game for evolution.

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนใช้คำศัพท์ที่เรียนมาได้

   4.2 นักเรียนใช้สิ่งที่ผิดเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้

   4.3 นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของย่อหน้า

   4.4 นักเรียนดึงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาใช้ได้

   4.5 นักเรียนตระหนักต่อลักษณะสังคม วัฒนธรรมของภาษาและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                -ครูให้นักเรียนทบทวนไวยากรณ์เรื่อง yet, already, commands, present perfect.

 

  5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                -นักเรียนทำแบบฝึกหัด How do you know? ในแบบฝึกกิจกรรม Gateway 1 : Unit 6 Destination หัวข้อ Show that you can หาคำที่เรียนมาในบทเรียนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนำมาเขียนต่อกัน

                – นักเรียนจับตรวจคำตอบ

                – นักเรียนคิดทบทวนความเคยชินในการใช้พาหนะการเดินทางของตน

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                – แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง

                – นักเรียนทำใบงาน

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรมหัวข้อ How to get information

   6.5 แผ่นที่โลกและหนังสือเกี่ยวกับประเทศหรือบุคคลสำคัญของโลก

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ฟังการตอบโต้และแสดงความคิดเห็น คำถามปากเปล่า ตอบได้ถือว่าผ่าน
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550                 วันที่      เดือน                            พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Destinations (3)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนใช้กุลยุทธ์แบบต่างๆ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Transport, holiday destination, travel (Vocabulary).

   2.2 Using learning strategies. (Goal)

   2.3 Present perfect, could  with possibilities, irregular past forms and yet/already. (Grammar)

   2.4 Interaction as a learning tool, chart to organize language rules, writing definitions for new words self-evolution.

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้

   4.2 นักเรียนใช้กลยุทธ์ในการทบทวนและสร้างความเข้าใจในคำศัพท์ที่เรียนมาได้

   4.3 นักเรียนใช้ตารางในการจัดระบบกฏไวยากรณ์ที่เรียนมาได้

   4.4 นักเรียนประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเองได้

   4.5 นักเรียนประเมินผลโครงงานของกลุ่มตนได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนใช้เวลา 2-3 นาทีสร้างคำศัพท์เรื่อง Destination ให้ได้มากที่สุด จากนั้นนักเรียนช่วยกันหาใครสามารถสร้างคำศัพท์มากที่สุด

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาคำตอบจากประสบการณ์ของตน จากนั้นนักเรียนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

 

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                -นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Destination

                – นักเรียนทำใบงานที่

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงานที่

   6.4 แบบฝึกหัด

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

เรื่อง        Money (1)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาในบทเรียนและรู้จักใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Financial and travel expresses (Vocabulary).

   2.2 Be familiar with content and learning strategies (Goal).

   2.3 could, if + past /word (Grammar).

   2.4 Getting familiar with unit content, predicting before reading, listening for specific information, reading a survey, reading note with abbreviation.

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนบอกวัตถุประสงค์และโครงงานของบทเรียนได้

   4.2 นักเรียนประเมินทักษะเฉพาะได้ด้วยตนเอง

   4.3 นักเรียนดึงข้อมูลหลักมาสรุปได้

   4.4 นักเรียนใช้การคาดเดาเป็นกลยุทธ์ในการเรียนรู้จากการฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

   4.5 นักเรียนใช้ could เพื่อแสดงความน่าจะเป็น (possiblity)

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง Money โดยตอบคำถามต่อไปนี้  You can have a million dollars but you must spend it 24 hours.  How will you spend it?  ครูให้เวลานักเรียนคิด จากนั้นรวบรวมความคิดทั้งหมด

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -นักเรียนจับคู่ช่วยกันคิดหาคำตอบของคำถามข้อ 1-4 และจดบันทึกคำตอบไว้โดยนักเรียนกวาดตาอ่านเนื้อหาภายในบทและกิกรรม project อย่างรวดเร็ว

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนจับคู่ช่วยกันรวบรวมคำศัพท์ในรูปแบบใยแมงมุม

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

 

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

Budject

Save

Bargin

Money

Expenses

Earn

Resources

 

 

 

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดเรื่อง How to get start? (crossword puzzle)

   6.5 แบบทดสอบก่อนหลังเรียน

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                            พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Money  (2)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Travel expresses (Vocabulary).

   2.2 How to manage travel expresses (Goal).

   2.3 Tell and irregular past form (Grammar).

   2.4 Predicting, guessing words from context, summarizing.

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงจากสื่อพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้อื่นๆ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนขยายวงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้จ่าย

   4.2 นักเรียนฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

   4.3 นักเรียนวิเคราะห์และใช้การสรุปเป็นกลยุทธ์สร้างความเข้าใจ

   4.4 นักเรียนดึงข้อมูลจากบทอ่านมาใช้ได้

   4.5 นักเรียนใช้ irregular past form

   4.6 นักเรียนใช้ Magic Ladder ในการฝึกความคล่องในการพูด

   4.7 นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบของการนำคำสั่งไปบอกต่อ (transmitted order).

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                -ครูให้นักเรียนฝึกความจำจากการพูดภาพประกอบ

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -นักเรียนจับคู่กันประมาณค่าสิ่งของและบริการที่อยู่ในภาพที่คิดว่าเป็นจริงในประเทศไทยและเขียนลงในตาราง

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนหาคำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่กำหนดไว้

                – นักเรียนทำใบงาน

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                – แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง How to calculate expenses?

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดเรื่อง How to calculate expenses?

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
ฟังบทบาทสมมติ บทสนทนา พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Money  (3)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการลดค่าใช้จ่ายของตน

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Travel budget (Vocabulary).

   2.2 How to cut cost (Goal).

   2.3 could (ability), comparative, if + past….could (Grammar).

   2.4 Deduction, using song to learn English, listening for specific information.

    2.5 Resolving misunderstanding.

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงจากสื่อพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้อื่นๆ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนขยายวงคำศัพท์เกี่ยวกับการเงินและการท่องเที่ยวได้

   4.2 นักเรียนใช้ deduction ช่วยในการทำความเข้าใจได้

   4.3 นักเรียนใช้ภาษาสุภาพเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในทางที่ดีได้

   4.4 นักเรียนฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

   4.5 นักเรียนวิเคราะห์การใช้ could เพื่อแสดงความสามารถได้

   4.6 นักเรียนใช้กริยาวิเศษณ์แสดงลำดับได้

   4.7 นักเรียนใช้เพลงเพื่อช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – ครูให้นักเรียนทบทวนไวยากรณ์เรื่อง Comparative ได้ถูกต้องคือ –er…than  หรือ moer/less…than กับ adjective/adverb ที่มี 3 พยางค์ขึ้นไป

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                – นักเรียนทั้งห้องช่วยกันจับคู่ภาพ 1-5 กับคำศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวหนาเพื่อขยายวงคำศัพท์การเงินและการท่องเที่ยว

                -ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัด C1 Complete the questions and the answerในแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมหัวข้อ How to cut cost?

                – นักเรียนวิเคราะห์การใช้ Could เพื่อแสดงความสามารถในอดีต

               

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

 

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                – แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง How to cut cost?

                – นักเรียนทำใบงานที่

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด How to cut cost?

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                            พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Money    (4)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการหาเงินพิเศษ

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 How to earn money? (Goal)

   2.2 Would rather + V1, passive voice (was/were+ v3) (Grammar).

   2.3 odd jobs, project organization (Vocabulary).

   2.4 Guessing meaning from context, listening for specific information. 

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงจากสื่อพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้อื่นๆ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนขยายวงคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหารายได้

   4.2 นักเรียนใช้บริทบในการตีความหมายบทอ่าน

   4.3 นักเรียนทบทวนและใช้คำศัพท์และลักษณะนิสัย และการออกคำสั่งต่อ (transmitted orders) ได้

   4.4 นักเรียนวิเคราะห์และใช้ Would rather เพื่อแสดงความชอบและไม่ชอบได้

   4.5 นักเรียนฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – นักเรียนดูภาพประกอบกิจกรรม D1 และช่วยกันคิดว่าทุกภาพมีลักษณะอะไรที่คล้ายคลึงกัน

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -นักเรียนจับคู่ภาพกับกิจกรรมในกรอบและหาว่ากิจกรรมใดไม่มีภาพประกอบ

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนแต่งประโยค I would rather …+ job ตามความชอบที่แท้จริงของตนเอง

                – นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์รูปประโยคในตัวอย่างกิจกรรม D1 I’d rather not hold a cake sale because I don’t enjoy cooking โดยให้นักเรียนดูรูปกริยาที่ตามหลังกับ would rather และการทำประโยคทั้งสองประโยค

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

 

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                – แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง How to earn money?

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด How to earn money?

   6.5

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์
ฟังการสนทนาและบทบาทสมมติ บทสนทนา พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง        Travel Tips (1)       เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาในบทเรียนและรู้จักกลยุทธ์ในการเรียนรู้

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Be familiar with content and learning strategies (Goal).

   2.2 ประโยคคำสั่งและคำแนะนำ (Grammar).

   2.3 Travel tips, direction, weather and clothing (Vocabulary).

   2.4 Predicting for reading, interpreting information from survey.

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำบรรยาย สารสนเทศและคู่มือต่างๆ ได้

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนบอกวัตถุประสงค์และเนื้อหาของบทเรียนได้

   4.2 นักเรียนใช้การคาดเดา (prediction) เป็นกลยุทธ์การอ่านได้

   4.3 นักเรียนนำข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศมาใช้ได้

   4.4 นักเรียนจับใจความและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางได้

   4.5 นักเรียนตีความจากแบบสำรวจได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – นักเรียนทำความคุ้นเคยกับแก่นเรื่องของบทเรียน

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -นักเรียนทำแบบฝึกหัดหัวข้อ How to get start ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม

                – นักเรียนทั้งห้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Table of content (สารบัญ) จากนั้นดูรายการสารบัญและเดาว่าแต่ละหัวข้อ (1-6) จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับอะไร

                – นักเรียนจดบันทึกคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

                – นักเรียนจับคู่ช่วยกันอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกเสื้อผ้ากับสถานที่นั้นโดยใช้รูปประโยคตามตัวอย่างในกิจกรรม A3 ข้อ 2

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)
                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                – แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับสัญลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดเรื่อง How to earn money

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์
ฟังการสนทนาและบทบาทสมมติ บทสนทนา พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  29    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง        Travel Tips (2)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนสามารถเรียนรู้การจัดกระเป๋าเดินทางโดยใช้ภาษาอังกฤษ

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 How to pack a bag (Goal)

   2.2 One as pronoun, report speech, present perfect passive (Grammar).

   2.3 Travel packing, travel clothes (Vocabulary).

   2.4 Observation game, prediction as a reading aid, listening for specific information (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงจากสื่อพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนขยายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระเป๋าเดินทางและเครื่องนุ่งห่มได้

   4.2 นักเรียนบรรยายลักษณะคนและชี้ตัวได้ถูกต้อง

   4.3 นักเรียนวิเคราะห์การใช้ oneได้

   4.4 นักเรียนใช้การคาดเดาเป็นเครื่องมือช่วยในการอ่านได้

   4.5 นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปได้

   4.6 นักเรียนดึงข้อมูลจำเพาะจากบทอ่านและฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกโดยตั้งคำถามเช่น What is the famous sight in Athens? เป็นต้น

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                – นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับภาพประกอบในกิจกรรมที่สัมพันธ์กันและตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อขยายวงคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดกระเป๋าเดินทาง

                – ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือและเขียนคำศัพท์ให้ได้มากที่สุด

                – นักเรียนวิเคราะห์การใช้ Pronoun (s)

                – นักเรียนวิเคราะห์การใช้ Passive voice กับ present perfect tense

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                – แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง How to pack a bag?

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดเรื่อง How to pack a bag?

   6.5 หนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศและนอกประเทศ

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์
แสดงความคิดเห็น แบบประเมินความคิดเห็น เสนอความคิดเห็นได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  30    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง        Travel Tips  (3)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยว

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 How to avoid problem (Goal).

   2.2 Irregular verbs, present perfect and passive voice (Grammar).

   2.3 Disobedient behaviour, adverbs and acceptation (Vocabulary).

   2.4 Predicting, guessing meaning from context, doing a survey and role-play (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนดึงข้อมูลจากป้ายประกาศ (signs) ต่างๆได้

   4.2 นักเรียนสร้างแบบสอบถามได้

   4.3 นักเรียนวิเคราะห์และใช้กริยารูปพิเศษ irregular verbsได้

   4.4 นักเรียนจดบันทึกจากข้อมูลได้

   4.5 นักเรียนใช้สำนวนในการขอโทษและอภัยได้

   4.6 นักเรียนใช้การคาดเดาเรื่อง (predicting) และการคาดเดาความหมายจากบริบทได้

   4.7 นักเรียนใช้กริยาวิเศษณ์บอกท่าทางและลักษณะได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                -นักเรียนทั้งห้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ต่างกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือปัญหาหากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามตามวัฒนธรรมนั้น

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                – นักเรียนช่วยกันจับคู่ภาพกับป้ายในกิจกรรม C 1 ข้อ 1 ให้สัมพันธ์กัน

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนแต่ละคนลอกตารางแบบสอบถามลงสมุดและเขียนคำถามโดยใช้ Present perfect tense เพื่อพูดถึงประสบการณ์ในอดีตที่ไม่กำหนดเวลาตายตัว

                – นักเรียนบททวนกริยารูปพิเศษหัวข้อ Verbs Form ใน Grammar Notebook หนังสือเรียนหน้า 106 นักเรียนอาจจะจับคู่ทดสอบความจำเกี่ยวกับรูปกริยาเหล่านี้โดยนักเรียนคนหนึ่งอ่านกริยาจากรายการแล้วให้นักเรียนอีกคนหนึ่งทายกริยาในรูปช่องที่ 2 และช่องที่ 3

                – นักเรียนวิเคราะห์การสร้างคำกริยาวิเศษณ์

                – นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับกฎข้อห้ามต่างๆ เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

 

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

 

                – แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง How to a void problem?

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดเรื่อง How to a void problem?

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

 

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์
แสดงความคิดเห็น แบบประเมินความคิดเห็น เสนอความคิดเห็นได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

 

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่  30    เดือน   พฤศจิกายน       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง        Travel Tips  (4)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนใช้ความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ทางสังคมศาสตร์ในการเตรียมตัวเดินทาง

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 How to be prepared (Goal).

   2.2 Superlatives, adverbs, yet/already, if + past tense, one, report speech (Grammar).

   2.3 travel (Vocabulary).

   2.4 Brainstorming and listening for specific information (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

   3.2 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน และเข้าใจกรบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อต่างประเทศต่างๆ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนใช้วิธีการระดมความคิดเพื่อเตรียมการเดินทาง

   4.2 นักเรียนใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในการเรียนภาษาอังกฤษ

   4.3 นักเรียนฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

   4.4 นักเรียนใช้หลักไวยากรณ์ต่อไปนี้ superlatives คำกริยาวิเศษณ์ yet/already, if + past tense การใช้ one เป็น pronoun แทนคำนามได้

   4.5 นักเรียนใช้คำสั่งต่อ (transmit order) tell someone to do/not to do ได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                -ครูให้นักเรียนนทบทวนไวยากรณ์เรื่อง prefix-pre มีความหมายเดียวกันหรือแปลงมาจาก before

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -นักเรียนระดมความคิดเพื่อเตรียมการเดินทางโดยเขียนรายการเดินทาง

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนแต่ละคนแต่งประโยคตามด้วยตัวอย่างในกิจกรรมโดยใช้ would rather+ V1 + superlatives

                – นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ yet/already และช่วยกันสรุปกฎการใช้ yet/already

                -นักเรียนเขียนคำแนะนำโดยใช้รูปประโยค tell someone to do something ตามด้วยตัวอย่างในกิจกรรม D 5  ข้อ 2 เช่น He told us… to keep our bags where we could see them;…to wash all fruits and vegetables carefully…etc.

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

 

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง How to be prepared เรื่อง Present Perfect กับการใช้ yer/already

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Unit 8

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด How to be prepared

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่    3    เดือน      ธันวาคม       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง        Broadcast  (1)     เวลา           ชม.                   วันที่               เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

               

                นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ในการเรียนและสิ่งที่เรียนมาได้อย่างถูกต้อง

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Applying knowledge and learning strategies (Gaol).

   2.2 Report speech (Grammar).

   2.3 Broadcast (Vocabulary).

   2.4 Skimming, predicting, summarizing, note-taking and interviewing (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียนและสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอดและความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนใช้กุลยุทธ์ในการอ่านได้แก่ skimming, predicting, summarizing, note-taking

   4.2 นักเรียนวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปกริยาใน Report speech ได้

   4.3 นักเรียนใช้ประโยคคำถามในการสัมภาษณ์ได้

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – ครูให้นักเรียนแต่ละคนสร้าง word spider จากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์เช่น film, documentary, news, sport, comedy, chat show, quiz show, cartoon, education, programme, political broadcast and current affairs.

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -นักเรียนใช้กลยุทธ์การอ่านได้แก่ skimming, predicting, summarizing, note-taking

                – นักเรียนรวมกลุ่มโครงงานช่วยกันรวบรวมข้อมูลกับรายการโทรทัศน์โดยการสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนในห้องว่า ชอบรายการโทรทัศน์แบบใด จากนั้นจดบันทึกผลการสำรวจเพื่อเตรียมรายงานในครั้งต่อไป

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                –นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Plan the programme content

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด Plan the programme content

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่    3    เดือน      ธันวาคม       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง        Broadcast (2)     เวลา           ชม.                   วันที่               เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                นักเรียนสามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการรวบรวมและจักระบบข้อมูล

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

   2.1 How to organize information (Goal).

   2.2 Passive voice and present perfect (Grammar)

   2.3 Sequencing word (Vocabulary).

   2.4 Listening for specific information and script writing (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

   3.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่สับสนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนจัดระบบข้อมูลโดยใช้คำแสดงลำดับก่อนหลังได้

   4.2 นักเรียนฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะได้

   4.3 นักเรียนวิเคราะห์และใช้รูป Passive Voiceได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – นักเรียนทั้งชั้นเล่นเกมทายดาราโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงโดยใช้เกม 20 คำถาม

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                – นักเรียนแต่ละคนเรียงลำดับรายการโทรทัศน์

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนทั้งห้องช่วยกันดูภาพประกอบ (a-f) และเดาลำดับเหตุการณ์ในกิจกรรม B 1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเดาของตน

                – ครูทำความเข้าใจกับนักเรียนทั้งห้องว่า cue card หมายถึงโน้ตย่อที่นักจัดรายการโทรทัศน์ใช้เพื่อเตือนความจำว่าจะต้องพูดอะไรบ้าง ในตัวอย่างนั้นกริยาอยู่ในรูป passive voice และประธานของประโยคซึ่งถูกกระทำมีความสำคัญว่าผู้ทำอาการนั้นเช่น The script was written by Jane Smith ซึ่งเป็นผู้กระทำอาการนั้น

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                –นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Organize a TV programme

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด Organize a TV programme

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

 

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
แสดงความคิดเห็น แบบประเมินความคิด  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่    3    เดือน      ธันวาคม       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง        Broadcast (3)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                – นักเรียนใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการกำกับรายการโทรทัศน์

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 How to direct the programme (Goal).

   2.2 Welcoming and thinking (Culture).

   2.3 TV programme (Vocabulary).

   2.4 Presentation, comparing conversation and public speaking (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียนและสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอดและความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ

   3.2 ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนใช้ Feedback ในการสร้างทักษะการพูดได้คล่องขึ้น

   4.2 นักเรียนวิเคราะห์จังหวะในการพูดได้

   4.3 นักเรียนชี้มุมของบทอ่านได้

   4.4 นักเรียนใช้รูปประโยคการแนะนำและขอบคุณแขกรับเชิญได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – นักเรียนช่วยกันระดมความคิดหาวิธีการต่างๆ ที่พิธีกรใช้ภาษากาย (body language)โดยนึกถึงรายการโทรทัศน์ลายๆ รายการ หรือดูจากวีดีโอโดยไม่เปิดเสียงแต่พูดภาษากายแทนเช่น head movement, nodding, tilting, looking to the side, face movement, mouth, eyebrows, eye contact, hand movement, open hands, hands together, fingertips together, arm movement, crossed arm, open arm, one arm out to present a guest, body movement, crossed legs, walking toward the camera, turning the whole body… 

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                -นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า การหยุดพูดเพื่อหายใจและความเร็วในการพูดตามสะดวก (erratic pauses and irregular speed) กับการหยุดพูดและความเร็วปกติ (regular pauses and continuous speed) เหมาะสำหรับการพูดประเภทใด

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนจับคู่แสดงบทบาทสมมุติ นักเรียนที่ถนัดภาษาอังกฤษอาจจะดัดแปลงคำพูดได้

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
แสดงความคิดเห็น แบบประเมินความคิด  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่    3    เดือน      ธันวาคม       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เรื่อง        Broadcast  (4)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                – นักเรียนใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการเตรียมการขั้นสุดท้ายของรายการโทรทัศน์

               

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 How to make final preparations (Goal).

   2.2 If + past,… could…, would rather, tell someone to do something; one (Grammar).

   2.3 However, both/neither, clothing, TV programme (Vocabulary).

   2.4 Using photo as a communication strategy and categorizing (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

   3.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

   3.2 ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนใช้ภาพประกอบเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารได้

   4.2 นักเรียนวิเคราะห์และแยกแยะประเภทเครื่องกายได้

   4.3 นักเรียนพูดออกคำสั่งได้

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – นักเรียนทบทวนคำศัพท์กับภาพประกอบของหน่วยนี้

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                – นักเรียนแต่งประโยคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพประกอบโดยใช้ both และ neither (ดูตัวอย่างจากกิจกรรม B 5)

                – นักเรียนจับคู่ถามตอบโดยใช้รูปประโยคตามตัวอย่างในกิจกรรม (tell someone to do something) อ่านบทความและพยายามจำศัพท์ใหม่

                – นักเรียนจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ If + past,… could… เช่น If you presented “Learn to earn” you could use the music group.  However, you couldn’t use the dog.

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

 

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
แสดงความคิดเห็น แบบประเมินความคิด  ทำได้ 50% ขึ้นไป

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่    4    เดือน      ธันวาคม       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Broadcast  (5)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

                – นักเรียนใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการเตรียมการอ่านนิตยสารภาษาอังกฤษ

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

 

   2.1 Reading and understanding English newspaper (Goal).

   2.2 Commands and past simple (Grammar).

   2.3 Travelling and attractions (Vocabulary).

   2.4 Role-play, interviewing and summarizing (Strategy).

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

   3.1 อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านและเข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

   3.2 นำเสนอเรื่องราวรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์หรือเรื่องทั่วๆ ไป

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   4.1 นักเรียนเข้าใจและสรุปเนื้อหาของบทอ่านได้

   4.2 นักเรียนเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเองได้

   4.3 นักเรียนฟังและสรุปเนื้อหาได้

   4.4 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เนื้อหาทางภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

                -ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ

                – นักเรียนอาจระดมความคิดหาวิธีหาเงินโดยใช้เกมทายอาชีพเช่น นักเรียนกลุ่มหนึ่งคิดอาชีพและนำลักษณะเฉพาะของอาชีพนั้นให้เพื่อนฟัง

 

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

                – นักเรียนทำความเข้าใจความหมายจากการ์ตูน

                – ครูให้นักเรียนอ่านบทตัดตอนเรื่องในกิจกรรมแล้วตรวจสอบว่าตรงกับการเดาเรื่องของนักเรียนหรือไม่

                – นักเรียนวิเคราะห์การเขียนการแนะนำเมืองหรือที่เรียกว่า City Profile เพื่อดูลักษณะและองค์ประกอบของการเขียน จากนั้นนักเรียนอาจจะเขียน Profile ของเมือง ท้องถิ่นหรือสถานที่ที่นักเรียนรู้จัก

 

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

                – นักเรียนช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียนและแนะวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละคนลอกลงสมุดบันทึกของตน

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

                -แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

                – นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Learn to earn

– นักเรียนทำใบงานที่

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

 

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรม T-mag หาคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

 

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจจากแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ทำได้มากกว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงาน ใบงาน ตอบได้ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
แสดงความคิดเห็น แบบประเมินความคิด  ทำได้ 50% ขึ้นไป
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม(แบบประเมินกิจกรรม) พูดได้และเข้าใจถือว่าผ่านเกณฑ์

 

8. บันทึกหลังการสอน

 

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่    4    เดือน      ธันวาคม       พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                           พ.ศ. 2550

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่   2                  ปีการศึกษา 2550               หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เรื่อง        Destinations (1)     เวลา         ชม.                   วันที่               เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2550

————————————————————————————————————————–

1.สาระสำคัญ

 

2. สาระการเรียนรู้ (Subject Matter/เนื้อหา)

   2.1 (Vocabulary)

   2.2

   2.3

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

   3.1

   3.2

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

   4.1

   4.2

   4.3

   4.4

   4.5

  

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

   5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up/Presentation)

   5.2 ขั้นกิจกรรม (Practice)

   5.3 ขั้นสรุป (Conclusion)/ขั้นนำไปใช้ (Production)

 

   5.4 ขั้นประเมิน (Evaluation)

 

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้

   6.1 หนังสือเรียนหลัก Gateway 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

   6.2 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย

   6.3 ใบงาน

   6.4 แบบฝึกหัด

   6.5

 

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

     
     

 

8. บันทึกหลังการสอน

   8.1 ผลการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดเด่น)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

   8.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (จุดด้อย)

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ลงชื่อ………………….……. ผู้สอน        ลงชื่อ…………………… ผู้ประเมิน

           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)                           (นายอับดุลรอแม      สุหลง)

ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาและสามัญ                       ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารวิชาการ

วันที่      เดือน                              พ.ศ. 2550          วันที่      เดือน                            พ.ศ. 2550

Advertisements